Citrus Foam

kr179,00kr429,00

Citrus Foam er et høykonsentrert aktivt skum til bruk som forvask.

Nullstill
Varenummer: I/A Kategorier: , Stikkord:

Citrus Foam er et høykonsentrert aktivt skum til bruk som forvask. Løser effektivt opp smuss og skitt. Har fettløselige egenskaper. Produktet er trygt å bruke på lakk. Angriper ikke keramiske coatinger.

 Produktegenskaper:

– Effektivt smussløser og avfetter

– Trygt for lakk

– Frisk sitruslukt

pH 8 (1% løsning)

pH 12 (100% løsning)

Bruksanvisning:

– Bland ut produktet i henhold til anbefalinger og preferanser for skumtetthet og ønsket effekt

Skumpress PA 1: 8-1: 20

Håndskummer: 1:20 – 1:40

– Påfør skummet jevnt på overflaten med skumkanon og la det ligge i 3-8 minutter, uten å la det tørke på overflaten.

– Skyll grundig under høyt trykk.


Advarsel:

Ikke bruk produktet i direkte sollys eller på varme overflater. Ikke la produktet tørke ut!

H302 – Farlig ved svelging. H315 – Irriterer huden. H318 – Gir alvorlig øyeskade.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P301+P330+P331 Ved svelging: Skyll munnen. ikke framkall brekning. P303+P361+P353 Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 Ved kontakt med øyene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et Giftinformasjonssenter eller lege.

Størrelse

1 Liter, 5 Liter+250,00

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.

Rull til toppen